AKRIS Shanghai, Bild 1
Bild: Jan Pautzke
AKRIS Shanghai, Bild 2
Bild: Jan Pautzke